Általános beszerzési feltételek / Kiadás: 2015. február

A megbízás elfogadásával vagy végrehajtásával megbízott elismeri, hogy az szállítás vagy szolgáltatás kizárólag az alábbi feltételeinknek megfelelően történik.
Feltételeinktől való eltérés csak kifejezett írásbeli jóváhagyásunk után lehetséges.


1.    Szerződéskötés:

Megrendelés
Az adott ajánlatok ellenére a megrendelések, módosítások és kiegészítések megbízó (Megbízó) részére - cég nevét és címét lásd megrendelésben (Megbízó) - csak akkor kötelező jellegűek, ha azokat Megbízó beszerzési osztálya írásban vagy faxon megküldte. Más személyek nyilatkozatára megbízott (Megbízott) csak akkor hivatkozhat, ha az illetékes beszerzési osztályt haladéktalanul tájékoztatja arról és a beszerzési osztály a tájékoztatást írásban visszaigazolta. Legkésőbb a megrendelés Megbízott általi végrehajtásának megkezdésének időpontjában Megbízó jelen beszerzési feltételeit Megbízott érvényesnek ismeri el. Megbízott feltételei (pl. ajánlatok, értékesítési feltételek) Megbízó részére kizárólag csak akkor kötelező jellegűek, ha azokat Megbízó kifejezetten írásban elismerte. A szóbeli vagy telefonon továbbított megrendelések, vagy a már meglévő megrendelések kiegészítései és módosításai Megbízó részére csak azok írásbeli vagy faxon történő megerősítése után kötelező jellegű.
A megrendelés dátuma a megrendelés feladásának dátuma. 
Megbízott köteles a megrendelést a megrendelés dátuma utáni 7 napon belül írásban visszaigazolni vagy elutasítani. Ha Megbízott megbízásra vonatkozó visszaigazolása fenti határidőn belül nem érkezik meg Megbízóhoz, a szerződés a megrendelés / megbízás tartalmával jön létre. Ha a megbízás nem a megbízás a megrendelés teljes tartalmát elfogadó visszaigazolással kerül elfogadásra, Megbízó indoklás nélkül jogosult a megrendeléstől visszalépni, és Megbízottat fenti jogcímen semmiféle igény nem illeti meg. A visszalépés akkor történik határidőben, ha még az elfogadó nyilatkozat kézhezvétele előtt feladták. A megrendeléstől való eltéréseket egyértelműen ki kell emelni, az eltérések csak akkor érvényesek, ha Megbízó azokat kifejezetten írásban vagy faxon jóváhagyta. A fenntartás nélküli áruátvétel semmiképpen sem tekintendő jóváhagyásnak.

FIGYELEM:
Megrendeléseinkre vonatkozó minden levélen fel kell tüntetni a megrendelési számot. A hiányzó megrendelési szám miatti késedelemért Megbízott felel.
A javítási munkák alapvetően csak a költségtervezet benyújtása és beszerzési osztályunk általi engedélyezése után végezhetők el.


2.    Árak:

Az árak fix árak és áfa nélkül értendők. Az árak továbbá tartalmazzák az adókat, járulékokat, stb. és a szállítások és szolgáltatások teljesítésével összefüggésben Megbízottnál keletkező költségeket, pl. szállítás, biztosítás stb. Ha a megrendelés nem tartalmaz eltérő szabályozásokat, az árra az „átadás a megjelölt helyen“ (DAP) Ausztriában INCOTERMS 2010 fuvarparitás vonatkozik. Az ár magában foglalja a dokumentáció, a műszaki ellenőrzés, a festés, a korrózió elleni védelem, a jelölés, az aláírás költségeit is. Külföldi szállítás esetén Megbízott szolgáltatásai magában foglalják a kiviteli vámkezelést (vámkezelés saját papírokkal, az összes azzal kapcsolatos költségek és járulékok átvállalásával).


3.    Fizetés:
   
Ettől eltérő megállapodás hiányában Megbízó a fizetést a szabályosan kiállított számla alapján és a megrendelésben meghatározott feltételek teljesítése után teljesíti, különösen a dokumentáció szabályos rendelkezésre bocsátása utáni 21. napon Megbízó választása szerint 3% árengedménnyel, 45. napon nettó. Utánvéttel megküldött küldemények nem kerülnek átvételre (írásbeli külön megállapodások kivételével). Az szállítással / szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kifogások feljogosítják Megbízót arra, hogy az esedékes fizetéseket visszatartsa. A fizetés teljesítése nem jelenti az szállítások és szolgáltatások szabályszerűségének elismerését és azt, hogy ezzel Megbízó lemond a teljesítésről, a szavatosságról, a kártérítésről, stb. A fizetések teljesítése nem jelenti azt, hogy Megbízó lemond igényeiről. 

 
4.    Határidők:

A határidők betartása szigorúan kötelező. Határidő előtti szállítások csak Megbízó előzetes írásbeli engedélye alapján megengedettek és nem jogosítanak fel előrehozott fizetési igényre. 
Amennyiben Megbízott elismeri, hogy a megállodásban meghatározott határidőket és határnapokat nem képes betartani. köteles erről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatni és a késedelem okát és várható időtartamát megadni. A szállítások és szolgáltatások teljesítési dátuma Megbízott mindenkori kötelezettségeinek maradéktalan végrehajtása megrendelés szerint a hiánytalan és szabályos dokumentációt is beleértve.
Ha Megbízott a megrendelésben rögzített határidőket, rész- vagy véghatáridőket nem tartja be, köteles a tényleges szállítás dátumáig a teljes megrendelés értékéből számított alábbi késedelmi kötbért megfizetni.

Szükség esetén a késedelmi kötbér levonható az aktuális számlákból, ill. Megbízott követeléseiből. A feltételek együtt érvényesek.
-    Szállítás és szolgáltatás
1% a késedelemmel érintett, minden megkezdett hétre, maximum a teljes megrendelés értékének 10%;
-    Dokumentáció
0,5% a késedelemmel érintett, minden megkezdett hétre, maximum a teljes megrendelés értékének 5%;

Megbízott késedelmi kötbér fizetési kötelezettsége a tényleges késedelem bekövetkezésekor keletkezik, ha Megbízott hibájára nem vezethető vissza. Hibás szállítás / szolgáltatás esetén Megbízó általi átvétel és a kifogás között eltelt idő azonban nem képezi a kötbér alapját. Megbízó szállítás átvételekor tett fenntartásai a kötbérigény figyelembevételéhez nem szükségesek. 
A kötbér megfizetése nem mentesíti Megbízottat a teljesíti kötelezettsége, továbbá az azzal összefüggésben fennálló felelősségektől. Megbízó jogosult kötbéren kívüli tényleges károk érvényesítésére.


5.    Csomagolás és árufeladás:

Megbízó szállítási és csomagolási irányelvei érvényesek. Ha vonatkozó irányelvek nem állnak Megbízott rendelkezésére, jogosult azokat követelni Megbízónál. Kritikus határidejű szállítmányok esetén különleges szállítási mód (pl. légi szállítás, expressz szolgáltatás) igénybevétele előtt be kell szerezni Megbízó beszerzési osztályának hozzájárulását, ellenkező esetben a felmerülő költségek Megbízottat terhelik. Megbízott köteles egy, a kedvezményes elbánáshoz szükséges bizonyítványt (pl. szállítási bizonyítvány, származási bizonyítvány, stb.) beszerezni. Megbízó külön előírásait figyelembe kell venni. Amennyiben Megbízó szállítási feltételei nem tartalmaznak ettől eltérő rendelkezéseket, az értéket az árukísérő fuvarlevélen nem kell feltüntetni. 
A szállításra kötött biztosítás költségei Megbízót csak kifejezett megállapodás alapján terhelik. Megbízó szállítási, csomagolási, vámkezelési, ill. dokumentációs előírásainak megszegése esetén az azzal kapcsolatosan keletkező kockázatok, károk és költségek Megbízottat terhelik, a számla kiegyenlítési határideje a teljesítéséig, ill. a hiányzó dokumentum bemutatásáig meghosszabbodik. A külön termékleírásokat, pl. olyan termékeket, melyekre veszélyes áru előírások vonatkoznak, előírás szerint be kell besorolni, csomagolni, jelöléssel ellátni; a törvényben előírt biztonsági adatlapokat mellékelni kell.


6.    Garancia:

Megbízott a szállításainak és szolgáltatásainak szerződésben meghatározott és a szokásos feltételezett tulajdonságaira, hiánytalanságára és alkalmasságára ingóságoknál 24 hónap, ingatlanoknál 36 hónap garanciát vállal és a garancia időtartamára garantálja a hibátlan állapotot.

A garancia a teljes berendezés végfelhasználó (Megbízó megbízója = Végfelhasználó) általi átvételének időpontjában kezdődik.
A garancia minden esetben Megrendelő által megrendelt szállítások és szolgáltatások maradéktalan teljesítése után ingatlanoknál 36 hónappal, ingóságoknál 48 hónappal ér véget. Megbízó egyéb jogainak csorbítása nélkül és függetlenül Megbízott vétkességétől Megbízó jogosult a megállapított hibákat és károkat Megbízott költségére harmadik féllel megszüntetni vagy saját maga megszüntetni, ha Megbízott a hiba megszüntetésére vonatkozóan küldött felszólításnak az arra kiszabott méltányos határidőn belül nem tesz eleget. 
Megbízó Megbízott szállításaira és szolgáltatásaira vonatkozó ellenőrzési és kifogásbejelentési kötelezettsége üzembe vétel vagy használat előtt kizárt. Pótalkatrész szállítása és javítás esetén a garancia újra indul.


7.    Kártérítés és termékfelelősség:

Ha a leszállított áru a termékfelelősségi törvény értelmében hibás és Megbízó igénybe veszi, Megbízott köteles Megbízónak a felmerült költségeket megtéríteni és Megbízót teljes egészében kártalanítani.
Megbízott köteles részletes, de jól érthető használati utasítást mellékelni, továbbá köteles a szükséges dokumentumokat megőrizni és a terméket pontosan nyomonkövetni. Megbízott továbbá köteles külön felszólítás nélkül a terméket átdolgozni, ha olyan potenciális problémák jutnak a tudomására, melyekért felelős.
Megbízott köteles megfelelő biztosítást (pl. termékfelelősség) kötni és szükség esetén azt Megbízónak igazolni.

   
8.    Számlázás:

Minden egyes szállításra külön számlát kell kiállítani, ha kifejezetten nem kérjük gyűjtőszámla kiállítását.

Építkezéseinken idegen fél által végett teljesítésekre minimum .... EUR összegű részszámlák nyújthatók be a munka előrehaladásának megfelelően. Azonban a végszámla végleges befogadásáig fedezetként visszatartjuk minden részszámla összegének 10%-t.


9.    Teljesítési hely:

A fizetések teljesítési helye A- 3435 Zwentendorf ill. magyarországi telephelyeink számára adott megrendelések esetén H-9513 Csönge, szállításokra és szolgáltatásokra mindenkori fogadó állomásaink.


10.      Titoktartás:

Megbízott köteles a Megbízottól és/vagy végfelhasználótól az ajánlati vagy végrehajtási szakaszban közvetlenül vagy közvetetten hozzáférhetővé tett kereskedelmi és műszaki jellegű információkat és dokumentumokat és azzal kapcsolatosan megbízott által szerzett információkat titokban tartani, azokat kizárólag szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére jogosult felhasználni.


11.      Visszalépés:

Megbízó jogosult a szerződés Megbízott általi megszegése esetén méltányos póthatáridő kikötése esetén a szerződés egészétől vagy annak egyes részeitől visszalépni. Szerződésszegésnek minősülnek különösen a rész- vagy véghatáridők késedelmes teljesítése, nem engedélyezett alvállalkozók bevonása vagy a teljesítés egyéb hibái, melyek Megbízó szerződéses partnereivel szemben fennálló szerződés szerinti teljesítését veszélyeztetik.
Ezekben az esetekben Megbízó jogosult az elmulasztott vagy hiányosan teljesített szállításokat és szolgáltatásokat Megbízott költségére saját maga végrehajtani, vagy ahhoz harmadik felet igénybe venni (helyettesítő hiánypótlás). A helyettesítő hiánypótlás során keletkező költségeket Megbízó vagy közvetlenül leszámlázza a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel, vagy Megbízott következő esedékes kifizetéseiből levonja.
Ha a helyettesítő hiánypótlásra vonatkozó jog gyakorlásához ipari jogvédelmi jogok, dokumentumok (pl. műhelyrajzok, számítások) vagy egyéb információk szükségesek, Megbízott már most köteles biztosítani Megbízó részére az ahhoz szükséges jogokat, dokumentációkat és információkat. 
Megbízó bármikor jogosult Megbízott hibája nélkül is a szerződés egészétől vagy annak egyes részeitől visszalépni. Ebben az esetben Megbízó köteles Megbízott részére a szerződés szerinti ár már teljesített szállításokkal és szolgáltatásokkal arányos részét megfizetni és a még folyamatban lévő szállítások és szolgáltatások kimutatott közvetlen költségeit, ill. az alvállalkozó megbízások megszüntetését megtéríteni. A visszalépés bejelentése után Megbízott köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy Megbízó által megtérítendő költségek összege lehetőség szerint a legkisebb legyen. Ha Megbízó Megbízott vétkes szerződésszegése miatt lép vissza a szerződéstől, Megbízó és / vagy Végfelhasználó jogosult igénybe venni az eddig az időpontig teljesített szállításokat és nyújtott szolgáltatásokat. Ezzel a használattal kapcsolatosan felmerülő költségek Megbízottat terhelik. 
Egyebekben Megbízott köteles Megbízó részére megtéríteni a visszalépéssel kapcsolatosan keletkezett költségeket.


12.      Adatvédelmi nyilatkozat

Fontos információk az adatvédelemmel kapcsolatban
Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Adatait ezért kizárólag a törvényi rendelkezéseknek (GDPR, TKG=2003. évi osztrák telekommunikációról szóló törvény) megfelelően kezeljük. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt a honlapunk keretében történő adatkezelés legfontosabb elemeiről.     

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben Ön a honlapon található formanyomtatványon vagy e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy az Ön által megadott adatokat az ajánlatkérés feldolgozása valamint az ahhoz kapcsolódó további kérdések céljából hat hónapig tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.  

Sütik
Honlapunk úgy nevezett sütiket használ. Ezek olyan kis szövegfájlok, melyek a böngészők segítségével kerülnek az Ön számítógépére. Ezek nem okoznak kárt.
A sütiket arra használjuk, hogy ajánlatunkat felhasználóbarát módon tudjuk alakítani. Néhány süti az Ön számítógépén marad egészen addig, amíg Ön ezeket nem törli. Ezek a sütik teszik számunkra lehetővé, hogy felismerjük a böngészőjét a honlapunk következő megtekintésekor.  
Ha Ön ezt nem szeretné, akkor beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről és Ön ezeket csak egyedi esetekben engedélyezze.  
A sütik kikapcsolása esetén honlapunk használhatósága korlátozott lehet.

Webelemzések
Honlapunk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA cég Google Analytics webelemző szolgáltatásának funkcióit használja. Ehhez olyan sütiket használunk, melyek lehetővé teszik a látogatók honlap használatának elemzését. Az így létrehozott információk a szolgáltató szerverére kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba és ott kerülnek az adatok tárolásra.   
A Google Analytics számára szükséges sütik tárolását az Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával meg lehet akadályozni. Ez azonban azt eredményezheti, hogy adott esetben nem tudja teljes körűen használni ennek a honlapnak valamennyi funkcióját.  
A szolgáltatóval megfelelő szerződést kötöttünk a megbízásban szereplő adatok kezelésére.
Az Ön IP-címe rögzítésre kerül, azonban rögtön álnevesítve. Ezáltal már csak körülbelüli lokalizálásra van lehetőség.  
Az adatkezelés a TKG=2003. évi osztrák telekommunikációról szóló törvény 96.§ (3) bekezdés valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és/vagy f) pontja (jogos érdek) szerinti törvényi rendelkezések alapján történik.  
A GDPR (jogos érdek) értelmében célunk az, hogy javítsuk ajánlatunkat és a webes megjelenésünket. Mivel felhasználóink magánszférája fontos számunkra, ezért a felhasználói adatok álnevesítésre kerülnek.

Linkek más honlapokra és közösségi oldalakra
a.   Ezen a honlapon más honlapokra mutató linkek vannak elhelyezve, melyek csupán tájékoztatási célokat szolgálnak. Ezek a honlapok nem állnak az ellenőrzésem alatt és ezért nem esnek ezen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek hatálya alá. Amennyiben Ön aktivál egy linket, előfordulhat, hogy ennek a honlapnak az üzemeltetője adatokat gyűjt Önről és azokat a saját adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja, mely nyilatkozat eltérhet a mienktől.
b.   Ezen a honlapon lehetőség van továbbá plugineken keresztül különböző közösségi hálózatokkal integrálódni. Ezek a közösségi hálózatok a következőek:
•    Facebook, melyet a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, működtet.

Amennyiben ezeknek a közösségi hálózatoknak valamelyik pluginjére klikkel, úgy az aktiválódik és létrehozza a kapcsolatot ennek a hálózatnak a mindenkori szerverével. Nincsen ráhatásom azoknak az adatok terjedelmére és tartalmára, melyek a pluginra történő klikkeléssel az adott közösségi hálózat üzemeltetőjéhez elküldésre kerülnek.
Amennyiben tájékozódni szeretne ezen közösségi hálózatok üzemeltetői által gyűjtött adatok fajtájáról, terjedelméről és céljáról, úgy kérem, olvassa el az adott közösségi hálózat adatvédelmi rendelkezéseit.

Ön jogai
Önt alapvetően megilleti a tájékoztatáshoz, az adatok helyesbítéséhez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a visszavonáshoz és a tiltakozáshoz való jog. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi jogba ütközik vagy az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai egyéb más módon sérültek, úgy panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában ez az Adatvédelmi Hatóság.

Kapcsolat
E-mail-cím: datenschutz(at)binder-industrieanlagenbau.com


13.      Egyéb rendelkezések:

Megbízó jogosult Végfelhasználó és / vagy annak ellenőrző szervének Megbízott és annak alvállalkozóinak irodahelyiségeiben, gyár- és raktárhelyiségeiben mindenkor, pl. a tervkészítés, tervezés, gyártás és szállítás előkészítése alatt határidő-ellenőrzéseket, műszaki rész- és átvételi vizsgálatokat (csomagolás ellenőrzéseket is) végezni és a hiányos dokumentációt vagy hibás anyagot visszautasítani. Ezek az ellenőrzések és vizsgálatok nem mentesítik Megbízottat fennálló felelőssége alól és nem tekintendők a szállítás / szolgáltatás engedélyezésének.
Megbízott köteles minden alvállalkozóját - a szabványos és standard alkatrészek kivételével - határidőre írásban bejelenteni Megbízó részére, továbbá köteles beszerezni Megbízó alvállalkozókra vonatkozó írásos engedélyét.
A tulajdonjog Megbízóra a kockázattal együtt száll át. Azok a személyek, akik Megbízott részére Megbízóra vonatkozó nyilatkozatot adnak, korlátlan meghatalmazással rendelkeznek.
A megrendelés teljesítésével összefüggő mellékköltségek, melyeket sem a megállapodások, sem INCOTERMS 2010 fuvarparitás nem szabályoz, Megbízottat terhelik. 
Megbízó igénye esetén Megbízott kijelenti, hogy max. 3 hónapos időtartam alatt szakszerű tárolást biztosít Megbízónak Megbízott költségére és kockázatára.
Megbízó részére történő szállításokat harmadik fél tulajdonjogának fenntartása nélkül kell teljesíteni. Megbízott erre vonatkozó fenntartásai Megbízó általi kifejezett tiltakozásának hiánya esetén is érvénytelenek. 
Megbízott felel azért is, hogy jelen beszerzési feltételeket az általa bevont alvállalkozók is betartsák. Jelen beszerzési feltételekben meghatározott szabályozások ellenére ez Megbízó további jogos igényeit nem érinti.


14.      Bírósági illetékesség:

Megbízott és Megbízó között jelen feltételek alapján létrejött érvényes megbízási viszonnyal kapcsolatos és a szerződés érvényességére vontkozó vitás kérdések tekintetében kizárólag Megbízó székhelye szerinti St. Pölten ill. Tulln bíróság illetékes.


15.      Alkalmazandó jog:

A szerződésre az osztrák anyagi jog a mérvadó a nemzeti és nemzetközi ajánlások és az Egyesült Nemzetek vételi jogáról szóló 1980-as megállapodás kizárása mellett.